Utveckling av infrastruktur

Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan

Kommunen har arbetat med att skapa förutsättningar för arbetet med utvecklad lokal och regional infrastruktur och via samhällsplaneringsprocessen lyft en bredare tolkning av infrastruktur, till att också inkludera gång- och cykelvägar, tillgänglig kollektivtrafik samt grön infrastruktur för rekreation och attraktivitet.

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts

I kommunens arbete med strategisk stadsutveckling skapas förutsättningar för att utveckla den lokala och regionala infrastrukturen.
Främst görs det genom detaljplanering genom att skapa förutsättningar för utveckling av järnväg samt fokus på helhetsperspektiv i planering för trafikflödet i kommunen. En processledare för infrastruktur har rekryterats under året för att samordna frågor gällande infrastruktur mellan projekt och över förvaltningsgränser.

Nationellt och internationellt har arbetet i konsortiet Transportkorridor Skagerrak fortsatt med bl.a. utredningar, samverkan med norska kommuner, finansieringsmodeller.

Kommunen arbetar med potentialen att en nationell cykelled i Bohuslän förstärker en snabbare tillkomst längs väg 675.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00