Tänk på hur du reser

Uddevalla kommun ska verka för en minskad klimatpåverkan av resor och transporter.

Det innebär att:

  • vi kontinuerligt ska arbeta för att eliminera onödiga resor och transporter. De resor och transporter som sker ska genomföras så att klimatpåverkan minimeras.
  • vi ska verka för att bli fossiloberoende och andelen av förnybara drivmedel skall öka.
  • vi ska verka för en väl fungerande och utbyggd kollektivtrafik samt goda gång- och cykelmöjligheter.
  • samtliga transporter ska ske på ett miljöanpassat sätt.

Transportsektorn är ett område där användning av fossila bränslen ökar och som har stor påverkan på människors hälsa och miljö. Samtidigt finns det starka motiv i samhället att minska användningen av fossil energi. Kommunen har ett stort ansvar att genom aktiv samhällsplanering och logistik skapa möjligheter att minska resor och transporter. Där resor och transporter är ett måste ska miljöanpassade och förnybarar drivmedel prioriteras för minskad miljöpåverkan.

I kommunen finns det en energiplan samt en strategi för energieffektivisering som innehåller uppdrag och åtgärder för att miljöanpassa transporter och resor.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00