Avfallsplan

Avfallsplanen bygger på gällande lagar, internationella överenskommelser och lokala styrande dokument. Avfallsplanen utgår från avfallshierarkin. Att arbeta enligt avfallshierarkin, även kallad avfallstrappan, är ett krav enligt såväl europeisk som svensk lagstiftning.

Uddevalla kommuns avfallsplan syftar till att skapa en hållbar avfallshantering - att ge förutsättning för kommunen att arbeta för en cirkulär ekonomi. I planen finns sju målområden med tillhörande delmål och åtgärder för att uppnå syftet.

Måluppfyllelse: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås

Alla åtgärder i de sju målområdena har gåtts igenom. Flera av åtgärderna är genomförda som exempelvis plockanalyser (för att se om avfallssortering sker rätt för att därefter sätta in rätt åtgärder), informationssatsningar om hur avfallssortering ska ske, åtgärder för att förebygga nedskräpning som att ställa ut Big Belly behållare samt sanering av klotter. Många av åtgärderna är i pågående arbete som till exempel hur kommunen kan arbeta för återbruk både internt och externt samt hur matsvinn kan minskas.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00