Avfallsplan

Avfallsplanen bygger på gällande lagar, internationella överenskommelser och lokala styrande dokument. Avfallsplanen utgår från avfallshierarkin. Att arbeta enligt avfallshierarkin, även kallad avfallstrappan, är ett krav enligt såväl europeisk som svensk lagstiftning.

Uddevalla kommuns avfallsplan syftar till att skapa en hållbar avfallshantering - att ge förutsättning för kommunen att arbeta för en cirkulär ekonomi. I planen finns sju målområden med tillhörande delmål och åtgärder för att uppnå syftet.

Måluppfyllelse: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås

De flesta åtgärderna i avfallsplanen är påbörjade och flera är genomförda. Det pågår arbete med att få till en digital tjänst för återbruk av möbler och övrig kontorsinredning inom kommunens verksamhet.
Kommunen har ett bra samarbete med Uddevalla Energi i kontakterna med Förpacknings och tidningsinsamlingen FTI AB. En målsättning i avfallsplanen avser fastighetsnära insamling. Förändring har skett i lagkrav inom producentansvar. Lagen ställer nu högre krav på producenterna som får utökat ansvar för att samla in, ta om hand och uttjänta förpackningar och returpapper. Bostadsnära insamling är ett krav från 1 januari 2023. En annan förändring är att insamling av returpapper och tidningar inte längre faller under producentansvaret utan det är kommunen som ska samla in den fraktionen.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00