Kvicksilver i avloppsslam

Kvicksilver är en tungmetall. Årsmedelhalten beräknas genom att den totala mängden av ett ämne (kg/år) divideras med den totala mängden slam (ton/år) och redovisas som milligram per kilo torrsubstans.

Den gröna linjen visar det gränsvärde (enligt SFS 1998:944) som inte får överskridas om slammet skall få spridas på jordbruksmark.

Nycketalet visar ett medelvärde på hur mycket kvicksilver som finns i avloppslammet. Den gröna markeringen bakom visar gränsvärdet.

Datakälla: Västvatten

Kommentar

Halten av kvicksilver i avloppsslam ligger på 0,36 mg/kg, vilket är något lägre än 2021 då halten låg på 0,38. Halten ligger också långt under gränsvärdet.

Den höga siffran för 2010 beror troligtvis på mätfel.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00