Gå direkt till sidans innehåll

Bly i avloppsslam

Indikator SE. 2. 5

Bly är en tungmetall. Årsmedelhalten beräknas genom att den totala mängden av ett ämne (kg/år) divideras med den totala mängden slam (ton/år) och redovisas som milligram per kilo torrsubstans.

Den gröna linjen visar det gränsvärde (enligt SFS 1998:944) som inte får överskridas om slammet skall få spridas på jordbruksmark.

Nyckeltalet visar ett medelvärde på hur mycket bly det finns i avloppsslammet. Den bakomliggande gröna markeringen visar gränsvärdet.

Datakälla: Västvatten
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2008
Status:
Tillståndet är bra Tillståndet är bra
Senaste värdet:
14,4 mg/kg TS (2023)
Utgångsvärde:
19,0 mg/kg TS (2008)
Gränsvärde:
100 mg/kg TS

Kommentar

Halten av bly i avloppsslam ligger på 14,4 mg/kg vilket är långt under gränsvärdet på 100 mg/kg. Det är även en minskning från 2022 då halten låg på 15 mg/kg. Orsaken till den högre halten 2020 är okänd.

Uppdaterad: 2024-06-12
Bly i avloppsslam - Miljöbarometern - Uddevalla 3.7.2.1-cd1b284e-a