Bly i avloppsslam

Bly är en tungmetall. Årsmedelhalten beräknas genom att den totala mängden av ett ämne (kg/år) divideras med den totala mängden slam (ton/år) och redovisas som milligram per kilo torrsubstans.

Den gröna linjen visar det gränsvärde (enligt SFS 1998:944) som inte får överskridas om slammet skall få spridas på jordbruksmark.

Nyckeltalet visar ett medelvärde på hur mycket bly det finns i avloppsslammet. Den bakomliggande gröna markeringen visar gränsvärdet.

Datakälla: Västvatten

Kommentar

Halten av bly i avloppsslam ligger på 20 mg/kg TS vilket är långt under gränsvärdet på 100 mg/kg TS. Halten 2019 är relativt hög jämfört med tidigare år vilket troligtvis beror på en annan analysmetod.

Höga siffran för 2010 beror troligtvis på mätfel.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00