Bly i avloppsslam

Bly är en tungmetall. Årsmedelhalten beräknas genom att den totala mängden av ett ämne (kg/år) divideras med den totala mängden slam (ton/år) och redovisas som milligram per kilo torrsubstans.

Den gröna linjen visar det gränsvärde (enligt SFS 1998:944) som inte får överskridas om slammet skall få spridas på jordbruksmark.

Nyckeltalet visar ett medelvärde på hur mycket bly det finns i avloppsslammet. Den bakomliggande gröna markeringen visar gränsvärdet.

Datakälla: Västvatten

Kommentar

Halten av bly i avloppsslam ligger på 15 mg/kg vilket är långt under gränsvärdet på 100 mg/kg. Det är även en minskning från 2021 då halten låg på 16 mg/kg. Orsaken till den högre halten 2020 är oklar.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00