Kadmium i avloppsslam

Kadmium är en tungmetall. Årsmedelhalten beräknas genom att den totala mängden av ett ämne (kg/år) divideras med den totala mängden slam (ton/år) och redovisas som milligram per kilo torrsubstans.

Nyckeltalet visar ett medelvärde på hur mycket kadmium det finns i avloppsslammet. Den bakomliggande gröna markeringen visar gränsvärdet.

Datakälla: Västvatten

Kommentar

Halten av kadmium låg 2019 på en mer normal nivå jämfört med föregående år och ligger långt under gränsvärdet. Dock är halten något högre 2019 jämfört med 2009.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00