Kadmium i avloppsslam

Kadmium är en tungmetall. Årsmedelhalten beräknas genom att den totala mängden av ett ämne (kg/år) divideras med den totala mängden slam (ton/år) och redovisas som milligram per kilo torrsubstans.

Den gröna linjen visar det gränsvärde (enligt SFS 1998:944) som inte får överskridas om slammet skall få spridas på jordbruksmark.

Nyckeltalet visar ett medelvärde på hur mycket kadmium det finns i avloppsslammet. Den bakomliggande gröna markeringen visar gränsvärdet.

Datakälla: Västvatten

Kommentar

Halten av kadmium i avloppsslam ligger på 0,57 mg/kg vilket är långt under gränsvärdet.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00