Möjliggöra hemmaplanslösningar

Kommunen ska i samband med placeringar alltid utvärdera hemmaplanslösningar som ett första alternativ.

Hemmaplanslösning innebär att flera verksamheter samverkar och att man utgår från brukarens behov och tillgodose dessa så långt som möjligt.

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts

I arbetet kring hemmaplanslösningar har man under våren tagit fram en boendeplan, där utformning och geografiskt läge har specificerats för gruppbostäder, servicebostäder och satellitlägenheter inom LSS. Bostäders utformning och geografiska läge är viktigt för att kunna göra det möjligt med hemmaplanslösningar för brukare med olika behov.

En annan viktig pusselbit för genomförande av hemmaplanslösningar är kompetensutveckling för personalen. Under året har ett digitalt utbildnings- och reflektionspaket tagits fram, för att öka kunskapen om fler metoder och strategier kring hur avvikande beteenden och svåra situationer kan hanteras. Kursen kompletteras med reflektionsmaterial att genomföra på arbetsplatsträffar.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00